Thursday, December 8, 2022
Home Tags Veer Savarkar an misunderstood hero

Tag: Veer Savarkar an misunderstood hero

Veer Savarkar a misunderstood hero !

I had to write this cause serious propaganda is spreading against this man! So who was savarkar and what's his contribution?

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...