Friday, June 2, 2023
Home Tags Hindutva manusmriti

Tag: hindutva manusmriti

Savarkar’s views on Manusmriti

Savarkar has listed his thoughts on Manusmriti during 1933 to 1935 and then again in 1956.

Recent Posts

Popular Posts

Jayostute Poem with Hindi and English translation

जयोस्तुते श्रीमहन्मंगले ! शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती ! त्वामहं यशोयुतां वंदे राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती-संपदांची स्वतंत्रते भगवती ! श्रीमती राज्ञी तू त्यांची परवशतेच्या नभात तूची आकाशी होसी स्वतंत्रते...